سقف کاذب

سقف كاذب سقفي است كه به استخون بندی ساختمان متصل می باشد و وزن آن به قسمت اصلي ساختمان وارد مي‌شود. بدین شکل  بين سقف کاذب و قسمت پایین تر سازه اصلي، فضاي خالي ایجاد میشود که اين سقف ها مي‌توانند، صاف و يا به شكل هاي گوناگون  ساخته شوند .